ROSE

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR
ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT
ROSE

Generalități despre proiectul ROSE la nivel național

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.
Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015.
Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).
Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.
Componenta 1 Intervenţii la nivelul liceelor și intervenții sistemice.
Subcomponenta 1.1 are în vedere intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi liceelor mai puțin performante din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 milioane de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de 100.000 Euro.
Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei de abandon școlar în licee, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat.
Subcomponenta 1.2 Intervenții sistemice, în valoare totală de 17,2 milioane de Euro, își propune să contribuie la sprijinirea școlilor pentru asigurarea îmbunătățirii ratei de tranziție în învățământul superior.
Componenta 2 Intervenții la nivelul universităților din sistemul public de învățământ, prin acordare de granturi, în valoare totală de 49,1 milioane de Euro pentru a sprijini studenții în situație de risc.
Componenta 3 Management de proiect, monitorizare și evaluare, în valoare estimată de 6,4 milioane de euro.

Informații preluate de pe site-ul http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose.


În cadrul Liceului Tehnologic ”Victor Frunză”

Obiectivele specifice ale proiectului

OS.1 Creșterea ratei de absolvire a liceului  de la 84,84 % la 86% și a promovării examenului de bacalaureat  de la 9,61%  la 11%  prin implicarea a 60 elevi din   Liceul Tehnologic „Victor Frunza”, în programe de sprijin și acțiuni remediale, pe parcursul fiecarui an de proiect.

OS.2 Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 120 de elevi ai Liceului Tehnologic „Victor Frunză”, pe parcursul derulării proiectului prin activități extracurriculare

OS.3 Reducerea ratei de abandon școlar la nivelul liceului de la  16% la 14%,  prin activități de dezvoltare personală și consiliere psihopedagogică, pentru 60 elevi din   Liceul Tehnologic „Victor Frunză”, pe parcursul fiecărui an de proiect;

OS.4 Cresterea atractivității școlare și a abilităților socio-emoționale, prin implicarea în activități extrașcolare și extracurriculare, a 120 de elevi din LTH „Victor Frunza”, timp de 3 ani;

Activități desfășurate

A.I. ACTIVITAȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN
A.I.1. Activități remediale și pregătire suplimentară a elevilor
A.I.2. Activități de dezvoltare personală
A.I.3. Activități de consiliere și orientare profesională corelate cu O.S.2
A.II. ACTIVITATI EXTRACURRICULARE
A.II.1.Vizite/ excursii de documentare
A.II.2 Recompensarea elevilor cu rezultate școlare bune la învățătură și disciplină prin excursii culturale
A.II.3. Participări la competiții
A.III. ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE
A.III.1. Achiziții de bunuri pentru dotarea cabinetelor și laboratoarelor cu echipamente IT se corelează cu obiectivele O.S.1, O.S.2, O.S.3
A.IV. ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT
A.IV.1 Activitati de management și monitorizare
A.IV.2 Activități de evaluare
A.IV.3. Achiziții